Povinně zveřejňované informace

1. Název     
Obec Březí. 

2. Důvod a způsob založení
Obec Březí jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů,jako základní územně samosprávný celek dle čl.99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura
Starosta obce: PhDr. Miroslav Vymyslický (tf. 539 029 371, 724 046 287) (do 31.12.2018 neuvolněný ve funkci. od 01.01.2019 uvolněný ve funkci)
Místostarosta obce:  Petr Kern (neuvolněný ve funkci)

Zastupitelstvo obce - 15 členů
- Kontroní výbor - 3 členové
- Finanční výbor - 3 členové

Rada obce - 5 členů

Obecní úřad

Příspěvkové organizace zřizované obcí

- Základní škola a Mateřská škola

4. Kontaktní spojení

Telefon starosty: 539 029 371, 724 046 287
Telefon Obecní úřad

Účetní: Miluše Fišerová (tf. 539 029 372)
Administrativní pracovnice: Jitka Machálková (tf. 539 029 373)

4.1.Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Březí
Hlavní 113
691 81 Březí

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Březí
Hlavní 113
691 81 Březí

4.3. Úřední hodiny

Pracovní doba kanceláře Obecního úřadu Březí:
Pondělí   08.00 – 17.00 hod.
Úterý     07.00 – 15.30 hod.
Středa   08.00 –  17.00 hod.
Čtvrtek     zavřeno 
Pátek     07.00 – 12.00 hod.

Polední přestávka: 12.00 - 13.00 hod.

 

4.4. Telefonní čísla

Starosta: 539 029 371, 724 046 287
účetní:    539 029 372
adm.pracovnice: 539 029 373

4.5. Čísla faxu

Obec nemá fax

4.6. Adresa internetové stránky

www.breziumikulova.cz

4.7. Adrea e-podatelny

podatelna@brezi.cz

4.8. Další elektronické adresy

obec@brezi.cz, obec@breziumikulova.cz

Datová schránka: kqmbwmd

5. Případné platby lze poukázat

č. ú. 1381902319/0800

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách

6. IČ
00283070
7. DIČ
CZ00283070
8. Dokumenty
8.1. Seznamy hlavních dokumentů

8.2. Rozpočet

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1.), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podána elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8.).

Soubor: zadost o poskytnuti informace

Soubor: sdělení 2013 

            sdělení 2016

            sdělení 2016

            sdělení 2017

            sdělení 2017

            sdělení 2017

           sdělení 2017

           sdělení 2017

           sdělení 2017

10. Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stižnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1.).

Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7.), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8.)

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnou informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

§ 16 Odvolání

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody  pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.

§16a Stížnost na postup při vyřízování žádosti o informace

(1) Stížnost na postup při vyřizévání žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

(2)  Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt  písemný záznam.

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm.c) nebo § 17 odst. 3,

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) postup povinného subjektu potvrdí,

b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předloží žadateli konečnou licenční nabídku, nebo

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm.d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,

b) výši úhrady nebo odměny sníží;tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo

c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

(9) Rozhodnutí podle odst. 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odst. 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) a nebo c) postupovat obdobně.

12. Formuláře

Formuláře, kterými se lze obracet na obec jsou přísupny zde. 

Tyto formuláře lze získat také na obecním úřadě v úředních hodinách.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpiy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na   http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

14.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stárnkách obce, odkaz zde.

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebních úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb. o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Obec v této době nemá uzavřenu žádnou licenční smlouvu

16.2 Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb.

 

Počasí
krizport moje odpadky czechpoint

Telefon: +420 539 029 370 | email: obec@breziumikulova.cz
oficiální stránky obce Březí

Copyright © 2019 Obec BŘEZÍ, Všechna práva vyhrazena