Menu
Obec Březí
Březí

Provozní řád

SPORTOVNÍ HALY BŘEZÍ

Článek 1: Základní a všeobecná ustanovení

 1. Tento provozní řád určuje zásady chování uživatelů, návštěvníků a zaměstnanců sportovní haly  (dále jen “SH”) a jejich práva a povinnosti.
 2. Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k pracovnímu postihu (u zaměstnanců SH) a zákazu vstupu u ostatních osob.
 3. Komplex prostor SH tvoří:
 • Hrací plocha
 • Šatna se sprchami a WC
 • Sklady sportovního materiálu
 • Provozní technické a sociální prostory.
 1. Provozní doba SH je v pracovní dny i ve dny pracovního klidu od 8:00 do 22:00. Výjimku z provozní doby povoluje provozovatel sportovní haly.
 2. Za provoz sportovní haly odpovídá správce sportovní haly. Má právo kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a vyvozovat z nich opatření.
 3. Do sportovní haly je zákaz vstupu psů a jiných domácích zvířat.
 4. Parkování v okolí sportovní haly je dovoleno jen na vyhrazených místech.
 5. Uživatelé, kteří při své činnosti používají hudební produkce, odpovídají za dodržování autorského zákona.
 6. Ceny užívání sportovní haly jsou stanoveny ceníkem sazeb.
 7. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele sportovní haly.

Článek 2: Pronájem a využívání sportovní haly

 1. Časové využívání prostor sportovní haly je dáno rozvrhem. Rozvrh sestavuje provozovatel haly na základě požadavků uživatelů před zahájením školního roku. Požadavky na užívání sportovní haly mimo rozvrh se uplatňují průběžně, na telefonním čísle provozovatele SH, uvedeném na webových stránkách obce Březí.
 2. Pokud dlouhodobý uživatel SH nezruší sportovní akci, trénink v dostatečném předstihu t.j. minimálně 3 dny předem, budou sjednané hodiny účtovány uživateli ve výši 100% objednávky.
 3. Pro případ soutěžních utkání, turnajů, soustředění a jiných předem známých akcí, či plánované údržby, má správa sportovní haly právo tréningové hodiny zrušit. O zrušení tréningových hodin z tohoto důvodu budou uživatele informování předem.

Článek 3: Bezpečnost a odpovědnost za škody

 1. Při užívání prostor SH platí veškerá zákona nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví, hygienická nařízení a další platné zákony a předpisy.
 2. V celém komplexu sportovní haly je přísný zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm a je zakázáno vnášet do sportovní haly hořlaviny, výbušniny, zbraně, střelivo, plynové láhve či jiné i potenciálně nebezpečné věci. Je zakázáno manipulovat s hydranty nebo s uzavřenými nouzovými východy. Je zakázáno odkládat jakékoliv věci a sedat si na radiátory ústředního topení.
 3. Všichni uživatelé SH jsou povinni využívat prostory a vybavení tak, aby nedocházelo k jejich poškozování, udržovat čistotu a pořádek (odpadky odhazovat a třídit do určených nádob), hospodárně využívat sprchy a WC. V případě zjištěného poškození prostor nebo vybavení, toto neprodleně oznámit správci nebo provozovateli SH a zajistit zápis do knihy oprav. Úmyslné ničení veškerého vybavení a zařízení SH (kopání do dveří, nešetrné zacházení se sprchami, sedání a zavěšování na branky nebo basketbalové koše a jejich konstrukce ochranné sítě zdí apod.) je ZAKÁZÁNO.
 4. Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech osob, které jsou v prostorách sportovní haly přítomny v souvislosti s činností uživatele. Vzniklou škodu na majetku uhradí uživatel.
 5. Uživatel je povinen předat užívané prostory a zařízení sportovní haly v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání.
 6. Uživatel odpovídá za dodržování předpisů BOZP, předpisů PO a hygienických předpisů, včetně případných sankcí uložených za jejich porušení příslušnými orgány státní správy.
 7. Uživatel odpovídá za veškeré škody na zdraví a životě všech osob, které jsou přítomny ve sportovní hale v souvislosti s činností uživatele.
 8. Lékárnička je umístěna u vstupu na hrací plochu SH. V případě použití vybavení lékárničky se zapíše do sešitu záznam o použití a do knihy úrazů (kniha úrazů je uložena u správce SH) záznam o úrazu s uvedením data a jména postiženého, objednavatele a svědků. Za případné úrazy odpovídá uživatel (trenér, učitel, instruktor).

Článek 4: Pravidla používání hrací plochy hřišť

 1. Za veškerou činnost na hrací ploše odpovídá uživatel, trenér. Nezletilé osoby mají přístup na hrací plochu povolen jen za přítomnosti trenéra nebo jiné plnoleté osoby.
 2. Vstup na hrací plochu a do prostoru šaten je možný jen v čisté sálové obuvi se světlou podrážkou. Uživatel, trenér je povinen provádět pravidelné kontroly, zda je toto nařízení dodržováno.
 3. Provozovatel nebo správce sportovní haly mohou provést kontrolu výše uvedeného nařízení a tuto nekázeň potrestat vykázáním ze sportovní haly, případně zrušit tuto akci.
 4. Při sportovních utkáních je za dodržení nařízení podle odstavce dvě tohoto článku odpovědný hlavní pořadatel a to i za družstva hostí.
 5. Na hrací plochu je zakázáno nosit skleněné nádoby, jídlo a konzumovat nápoje, mimo občerstvení hráčů při soutěžích na střídačkách. Stanovení pořadatelé odpovídají za provedení okamžitého úklidu.
 6. Bez souhlasu provozovatele sportovní haly nebo správce sportovní haly nelze přeznačkovat nebo jakkoliv upravovat trvalé vymezení hracích ploch.
 7. S technickým vybavením osvětlení, vytápění, ozvučení, apod. může manipulovat pouze pověřená osoba provozovatele sportovní haly.
 8. Sportovní nářadí, pomůcky a náčiní musí být ukládány na určená a vyhrazená místa. Před jejich použitím jsou uživatelé povinni zkontrolovat jejich stav a nezávadnost a v případě zjištění závady toto ihned nahlásit správci nebo provozovateli.

Článek 5: Užívání šaten

 1. Uživatel (družstvo) může vstoupit do šaten nejdříve 20 min. před zahájením užívání sportovní haly (tréningové jednotky) pouze za přítomnosti odpovědné osoby.
 2. Osoba odpovědná za družstvo si před vstupem do šaten provede kontrolu, zda zařízení šaten není poškozeno. V případě poškození hlásí tuto událost správci sportovní haly.
 3. Při sportovních utkáních či turnajích, je povinností pořadatele nést zodpovědnost i za ztráty a škody jimi způsobené.
 4. Do prostoru šaten a na plochu sportovišť vstupují všechny osoby v přezůvkách nebo sportovní čisté obuvi určené pro sálové sporty.
 5. V jiných než určených prostorách (hrací plocha hřišť) je přísný zákaz provozování sportovních aktivit (chodby, šatny, sprchy, nářaďovna).

Článek 6: Návštěvní řád

 1. Návštěvníci mohou vstoupit do prostor SH pouze na základě ohlášení u správce sportovní haly nebo v rámci sportovních nebo kulturních akcí.
 2. Vstup osob při sportovních a kulturních akcích je možný pouze za asistence pořadatelské služby, která zajistí pohyb osob ve vymezených prostorách.
 3. Vstup do prostoru SH je pro návštěvníky možný pouze po přezutí nebo při použití návleků.

Článek 7: Důležitá telefonní čísla

 • Hasiči: 150
 • Záchranná služba: 155
 • Policie: 158
 • Tísňové volání: 112
 • Provozovatel SH: 724 046 287
 • Správce SH: 607 190 708

Tento provozní řád sportovní haly Březí byl schválen radou obce Březí č. 3/2 dne 15.února 2022 a nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.března 2022.

Rychlé odkazy

Obec Březí

Původní obec byla založena v 11. nebo 12 století v blízkosti tehdejšího "Schaflerhofu", u zdroje vody. Bratelsbrunn, r.1249 jmenován poprvé jako součást majetku kounického kláštera. Jméno Bratelsbrunn, pravděpodobně složeno ze slov Bratio a brunn (studna). Starý Bratelsbrunn byl spustošen a zničen válkami a kromě jediné osady srovnán se zemí.

Z 24.dubna 1576 pochází "Vyhlášení" hrabě Thurna o nabídce ke stěhování do Bratelsbrunnu. Je to nejstarší listina obce,rodný list nového Bratelsbrunnu.

více informací

 

 • rok 1 310
  První pís. zmínka
 • 1 766
  Počet obyvatel
 • 191 m n. m.
  Nadmořská výška
 • 590
  Počet domů