Menu
Obec Březí
Březí

Poplatky

Informace o poplatkové povinnosti občanů Březí za rok 2024

Poplatek za psa 

 • Výše poplatku je 200,- Kč za každého psa v domácnosti
 • Poplatek za psa je splatný nejpozději k 30.11. 2024 
 • Poplatník je povinen ohlásit Obecnímu úřadu vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším 3 měsíců, rovněž pak ve lhůtě 15 dnů je poplatník povinen ohlásit i zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej). Oznámení se provádí na předepsaném formuláři, který je k dispozici na Obecním úřadě i internetových schránkách Obce Březí
 •  

Poplatek za odpady

 • Základní poplatek, bez přihlášení ke třídění odpadů, je stanoven Obecně závaznou vyhláškou na  900,- za každou osobu s trvalým pobytem v obci, nebo i za každou nemovitost trvale neobydlenou (Nárok na osvobození od poplatku je nutné písemně doložit!)
 • Poplatek za odpady je splatný nejpozději k 30. 11. 2024
 • Osoby přihlášené ke třídění odpadů zjistí výši poplatku přímo v kancelářích obecního úřadu, dále také v knihovně a na telefonních číslech: 539 029 370, 539 029 372 a 539 029 374
 • Občané, kteří poskytli e-mailový kontakt, dostanou informaci o výši poplatků e-mailem

Stočné

 • Cena za 1 m3 odpadní vody činí pro rok 2024 53,27 včetně DPH. Celková částka je vypočítána dle podkladů o spotřebě vody ze společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s.. Vyúčtovací faktura za stočné je doručována přednostně prostřednictvím e-mailu. Osobám, které svůj kontaktní e-mail na Obecním úřadě neuvedli, pak doručujeme faktury v papírové formě přímo do schránky.
 • Platbu záloh na stočné domácností a dalších nemovitostí, které jsou napojeny na čistírnu odpadních vod, je možno uhradit na účet obecního úřadu ,  popřípadě i  v hotovosti, nebo kartou na podatelně Obecního úřadu.
 • Osoby, které nejsou napojeny na čistírnu odpadních vod, jsou ze zákona povinny prokázat způsob likvidace odpadních vod – tj. doloží na obecní úřad doklad o vývozu.

Ubytovací poplatek

 • Výše poplatku činí Kč 20,- za každou dospělou ubytovanou osobu a započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku
 • Vypočtenou výši poplatku doloží ubytovatel na předepsaném tiskopise „Přiznání k místnímu poplatku z pobytu“, který je k dispozici ke stažení na internetových stránkách obce Březí, nebo fyzicky v kancelářích Obecního úřadu
 • Splatnost poplatku je nejpozději do 15. dne po skončení pololetí.

Účet obecního úřadu:     1381902319/0800 

Variabilní symbol pro poplatek

 • za psa: 1341+ číslo popisné
 • za odpady: 1345+ číslo popisné
 • pro zálohu na stočné: 2321+ číslo popisné
 • ubytovací poplatek: 1342+ číslo popisné

Upřednostňujeme úhradu poplatků převodem na účet obecního úřadu.  

Poplatky je možné v pondělí a středu v úředních hodinách zaplatit i platební kartou na podatelně obecního úřadu.  

V případě pochybností, zda máte všechny platby uhrazené, kontaktujte Obecní úřad a to buď telefonicky, e-mailem, nebo osobní návštěvou v úředních hodinách. Rádi Vám na vaše dotazy odpovíme a předejdeme tím případným budoucím nesrovnalostem.

Rychlé odkazy

Obec Březí

Původní obec byla založena v 11. nebo 12 století v blízkosti tehdejšího "Schaflerhofu", u zdroje vody. Bratelsbrunn, r.1249 jmenován poprvé jako součást majetku kounického kláštera. Jméno Bratelsbrunn, pravděpodobně složeno ze slov Bratio a brunn (studna). Starý Bratelsbrunn byl spustošen a zničen válkami a kromě jediné osady srovnán se zemí.

Z 24.dubna 1576 pochází "Vyhlášení" hrabě Thurna o nabídce ke stěhování do Bratelsbrunnu. Je to nejstarší listina obce,rodný list nového Bratelsbrunnu.

více informací

 

 • rok 1 310
  První pís. zmínka
 • 1 766
  Počet obyvatel
 • 191 m n. m.
  Nadmořská výška
 • 590
  Počet domů